Przyjęcie Kodeksu Etycznego Klastra

15 stycznia 2015 r.


Podjęte przez zespół roboczy Klastra działania doprowadziły do przyjęcia „Kodeksu Etycznego”, którego zapisy określają oczekiwane od Członków standardy etyczne w zakresie pozytywnej konkurencji, partnerskiego współdziałania wewnątrz Klastra oraz tzw. kulturę przedsiębiorczości.

Postanowienia Kodeksu mają odtąd mieć zastosowanie do działalności Członków Klastra, którzy akceptując Statut Klastra zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie w relacjach z innymi Członkami Klastra oraz w relacjach z osobami trzecimi. Stosując te normy, Członkowie Klastra zobowiązują się do tworzenia przyjaznej płaszczyzny współpracy, jednocześnie nadając nową wartość Klastrowi, a poprzez jego oddziaływanie – społecznemu odbiorowi podmiotów w nim współpracujących.