Nowy program realizowany w ramach Klastra

22 sierpnia 2016 r.


Zintegrowany Program Implementacji KTS-F “Czysta Gmina – czysty zysk” to nowy projekt członków klastra, zrzeszonych w Konsorcjum “Kraking”, które zawiązało się w dniu 06 maja 2016 roku na bazie umowy PW HEROS i ASK FIDES, a w którym uczestniczą także inni członkowie Klastra – Instytut Heurystycznego Rozwoju oraz Finanse i Leasing – Agnieszka Goławska. 

Celem Programu jest wdrożenie na terenach zainteresowanych gmin kompleksowych projektów zmierzających do umożliwienia utylizacji tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie polskiej technologii krakingu.

Konsorcjum KRAKING w ramach Programu Implementacji KTS-F zaoferuje jednostkom samorządu terytorialnego kompletny zespół działań, który obejmuje:

  • Analizę potrzeb gminy
  • Wycenę inwestycji
  • Opracowanie studium wykonalności projektu
  • Wsparcie w pozyskaniu finansowania w wariancie dotacji unijnych, krajowych lub finansowania bankowego
  • Wsparcie na etapie realizacji projektu (merytoryczne i dokumentacyjne, wraz z rozliczeniem)
  • Wsparcie na etapie implementacji instalacji

W efekcie na tych terenach zostaną wygenerowane przedsiębiorstwa gminne i nowe miejsca pracy, zaś dotychczas składowane tworzywa sztuczne zostaną przerobione w półprodukt przemysłu rafineryjnego, finalnie – oleju opałowego. Zainteresowanie rynku tym półproduktem jest na tyle duże, że jego sprzedaż pozwoli gminom na zwrot inwestycji w 5-7 lat, po czym pojawi się nadwyżka w postaci zysku.


Czyli i gmina, i zysk – czyste. Życzymy obydwu!