Statut Klastra

Preambuła

Klaster Przedsiębiorców „Perspektywa Innowacji” stanowi powiązanie kooperacyjne Przedsiębiorców, kierujących się wolą inspirowania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, kreowania dynamicznego rozwoju postaw przedsiębiorczych i przedsiębiorstw, tworzenia optymalnych warunków do współpracy ludzi nauki i biznesu, w celu opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, kształcenia specjalistów i integracji środowisk przedsiębiorców oraz dla wspierania inicjatyw upowszechniających społeczeństwo obywatelskie.

 

§ 1

Niniejszy statut, ustanowiony przez partnerów-założycieli, określa sposób finansowania obsługi administracyjnej i organizacyjnej działalności Klastra oraz szczegółowe kwestie związane z wyborem organów Klastra, wygaśnięciem mandatu członka organu i uzupełnieniem jego składu.

 

§ 2

Cele Klastra

1. Celem Klastra jest:

a) Stworzenie sieci współpracy dotyczącej szeroko pojętej działalności dotyczącej przedsiębiorczości, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowo – badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

b) Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze zarządzania i wyspecjalizowanego konsultingu dla przedsiębiorstw oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

c) Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru przedsiębiorczości w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych ze zrównoważonym rozwojem regionów i państw oraz innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

d) Ułatwienie dostępu do źródeł finansowania, aplikowanie o środki z Unii Europejskiej oraz programów operacyjnych.

e) Tworzenie powiązań kooperacyjnych podmiotów, które są skoncentrowane sektorowo i tworzą łańcuch wartości;

2. Do zadań Klastra należy stworzenie platformy współpracy dla jej członków w celu realizacji wspólnych projektów. W uzasadnionych przypadkach w ramach Klastra mogą być powoływane grupy robocze Klastra, będące merytorycznymi komórkami przygotowującymi idee projektów.

3. Przedmiotem działalności Klastra jest:

a) Budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami,

b) Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z terenu Europy, ze szczególnym uwzględnieniem UE,

c) Definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowań Klastra,

d) Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką,

e) Składanie wniosków o dofinansowanie działań Klastra,

f) Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, laboratoria i aparatura badawcza, zakupy i sprzedaż maszyn i oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnianie infrastruktury,

g) Realizacja wspólnych projektów, wytwarzanie nowych produktów z dziedziny B2B (w tym również z udziałem podmiotów z zewnątrz),

h) Gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowań członków Klastra,

i) Promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,

j) Edukacja przez różne formy upowszechniania wiedzy i technologii;

k) Usługi – w tym utrzymanie witryny internetowej, organizacja szkoleń, prowadzenie konsultacji, zapewnienie dostępu do informacji oraz tworzenie baz danych.

l) Tworzenie trwałych płaszczyzn wymiany doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem platform internetowych.

m) Opracowywanie, przygotowanie i wdrażanie działań związanych z tworzeniem i rozwojem stref aktywności gospodarczej, w tym specjalnych stref ekonomicznych

4. Koordynatorem Klastra jest Fundacja PRO EUROPAE BONO, która prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra. Adresem korespondencyjnym Klastra jest adres Koordynatora. Celem koordynatora jest zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi.

 

§ 3

Członkowie Klastra

1. Klaster Przedsiębiorców – Perspektywa Innowacji jest otwarty na przyjęcie nowych członków, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

2. Członkiem Klastra może zostać firma, instytucja, organizacja, jednostka samorządu terytorialnego lub uczelnia prowadząca działalność związaną z sektorem przedsiębiorczości, krajowa lub zagraniczna.

3. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach i zasadach

4. Przyjęcie nowego Członka Klastra wymaga zaakceptowania celów i zasad działania Klastra poprzez złożenie przez niego do Koordynatora deklaracji uczestnictwa w Klastrze i podjęcia w tym względzie stosownej decyzji Koordynatora.

5. Do współpracy w ramach Klastra może zostać zaproszona instytucja, organizacja, jednostka samorządu terytorialnego lub uczelnia, która nie spełnia wymagań stawianych Członkom Klastra, uzyskując status „Członka Wspierającego”.

6. Członek Wspierający może uczestniczyć w pracach Klastra i spotkaniach Rady Klastra, jednak bez prawa głosu, z prawem wyrażania opinii.

7. Członkostwo w Klastrze jest potwierdzane osobno certyfikatem na każdy rok kalendarzowy, wystawianym i przesyłanym elektronicznie przez Koordynatora.

8. Członek Klastra w uzasadnionych przypadkach może zostać zawieszony w prawach przez Koordynatora Klastra.

9. Członek zawieszony w prawach traci prawo głosu na posiedzeniach Rady Klastra.

10. W przypadku niewykonania przez członka Klastra obowiązków wynikających z niniejszej umowy bądź z umów podpisanych w związku z realizacją celów Klastra, Koordynator może podjąć na piśmie decyzję o wykluczenia Członka z Klastra.

11. Członkowi Klastra, który otrzymał decyzję Koordynatora o wykluczeniu z Klastra przysługuje prawo odwołania się do Rady Klastra poprzez przekazanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji wniosku na piśmie do Przewodniczącego Rady o ponowne rozpatrzenie wykluczenia przez Radę.

12. Z chwilą wydania decyzji Koordynatora o wykluczeniu Uczestnik Klastra zostaje zawieszony w prawach członka.

13. Rada rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie wykluczenia poprzez podjęcie uchwały o podtrzymaniu w mocy lub anulowaniu decyzji Koordynatora zwykłą większością głosów.

14. W przypadku anulowania decyzji Koordynatora o wykluczeniu Członka z Klastra – okres zawieszenia kończy się z chwilą dostarczenia Koordynatorowi kopii uchwały Rady. W przypadku podtrzymania decyzji Koordynatora o wykluczeniu, nabiera ono mocy prawnej z datą wydania uchwały Rady w tej sprawie.

15. W wypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu Członka Klastra, zobowiązania wykluczonego Członka, podjęte przed jego wykluczeniem, zachowują ważność.

 

§ 4

Organy Klastra

1. Organami Klastra są Rada Klastra (zwana dalej Radą) oraz Koordynator Klastra (zwany dalej Koordynatorem).

2. Rada Klastra składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Członków Klastra, przy czym każdy Członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady.

3. Koordynatorem Klastra jest Fundacja PRO EUROPAE BONO, która prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra. Adresem korespondencyjnym Klastra jest adres Koordynatora.

 

§ 5

Rada Klastra

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Klastra, zwany dalej Przewodniczącym.

2. Rada wybiera Przewodniczącego spośród przedstawicieli Członków zwykłą większością głosów.

3. Kadencję Przewodniczącego Rady określa Rada w uchwale powołującej Przewodniczącego na okres nie krótszy niż 2 lata. Przewodniczący Rady może być wybrany ponownie na kolejne kadencje.

4. Każdy z Członków Klastra ma obowiązek w deklaracji członkostwa wskazać 1 osobę fizyczną pełniącą funkcję Przedstawiciela Członka w Radzie.

5. Każdy z Członków Rady może w sposób swobodny dokonywać zmian swojego przedstawiciela w Radzie, nie częściej niż dwa razy w roku. Każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie Koordynatora o dokonanej zmianie.

6. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniotwórczym.

7. Do zadań Rady Klastra w szczególności należy:

     a) określanie strategicznych kierunków działań Klastra;

     b) inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami niniejszej umowy;

     c) podejmowanie uchwał w sprawie odwołań Członków od decyzji Koordynatora o wykluczeniu z Klastra;

     d) wyrażanie opinii na wniosek Koordynatora.

8. Rada spotyka się na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

9. Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

10. Posiedzenia nadzwyczajne rady zwoływane są na podstawie wniosku Koordynatora, Przewodniczącego lub co najmniej trzech przedstawicieli Członków.

11. Zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego z dwutygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Członek wskazał inną formę otrzymywania powiadomień (list polecony, telefon, faks). W zawiadomieniu należy oznaczyć termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia.

12. Posiedzenia Rady zwołane w pierwszym terminie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

13. Drugi termin posiedzenia Rady odbywa się co najmniej po upływie 30 minut po terminie wyznaczonym jako pierwszy termin posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. Uchwały posiedzenia zwołanego w drugim terminie są podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

14. W przypadku równych głosów „za” i „przeciw” w głosowaniach Rady – decyduje głos Przewodniczącego.

15. O możliwości zwołania posiedzenia Rady w drugim terminie informuje się wcześniej członków w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.

16. Teksty uchwał Rady są spisywane odrębnie i podpisywane przez przedstawicieli Członków Klastra obecnych na posiedzeniu Rady.

17. Przewodniczący Rady przesyła tekst podjętej uchwały do wiadomości Przedstawicielom Członków Klastra, którzy nie brali udziału w posiedzeniu Rady.

18. Członkom Rady nie przysługuje od Klastra zwrot kosztów podróży oraz wynagrodzenie za udział w ich pracach.

19. Miejsca posiedzeń Rady są wyznaczane przez Przewodniczącego.

20. Rada może ustanowić szczegółowy Regulamin swojego działania.

 

§ 6

Koordynator Klastra

1. Pracami Klastra kieruje Koordynator Klastra, zwany dalej Koordynatorem.

2. Koordynatorem jest Fundacja PRO EUROPAE BONO, która prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra. Adresem korespondencyjnym Klastra jest adres Koordynatora. Celem koordynatora jest zarządzanie powiązaniem kooperacyjnym.

3. Koordynatora w działaniach Klastra reprezentuje prezes Zarządu Fundacji.

4. Koordynator ma prawo wskazania swojego Przedstawiciela w Radzie.

5. Koordynator podejmuje decyzje.

6. Decyzje zapadają zgodnie z zasadami reprezentacji zapisanymi w statucie Fundacji PRO EUROPAE BONO jako Koordynatora.

7. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

     a) Reprezentowanie Klastra na zewnątrz;

     b) Przyjmowanie i wykluczanie Członków Klastra;

     c) Ustalanie, zatwierdzanie i wdrażanie zasad organizacji Klastra, w tym Statutu Klastra i Kodeksu Etycznego Klastra;

     d) Ustalanie i egzekwowanie składek członkowskich

     e) Organizowanie współpracy Członków Klastra

     f) Analizowanie ofert oraz zawierania kontraktów z partnerami zewnętrznymi;

     g) Planowanie i organizowanie aktywności w przedmiocie działalności Klastra

     h) Wybór ekspertów oraz szefów Grup Roboczych;

     i) Prowadzenie księgi członków Klastra.

     j) Prowadzenie strony internetowej Klastra

8. Koordynator Klastra ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

 

§ 7

Projekty Klastra

1. Klaster Przedsiębiorców – Perspektywa Innowacji stanowi platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe oraz działania mające związek z rozwojem nowoczesnych technologii.

2. Projekty realizowane będą przez tych członków Klastra, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w danym projekcie oraz uzyskają zgodę Koordynatora na realizację projektu w ramach Klastra.

3. Każdorazowo Koordynator  wyznaczy Lidera danego Projektu, którym będzie członek Klastra zaangażowany w realizację danego projektu. Lider Projektu odpowiedzialny będzie za przygotowanie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektu, a w szczególności do opracowania harmonogramu czynności oraz będzie czuwał nad jego prawidłową realizacją.

4. Szczegółowe zasady finansowania, a w szczególności udział w kosztach projektu oraz zakres poszczególnych zadań dla członków Klastra uczestniczących w danym projekcie, zostanie określony w odrębnej umowie konsorcjum lub innej umowy określającej szczegółowe zasady realizacji projektu, podpisanej przez uczestników projektu przed rozpoczęciem jego realizacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, co do zasad realizacji projektu, a w szczególności, co do treści umowy konsorcjum lub innej umowy określającej szczegółowe zasady realizacji projektu, każdy z członków Klastra może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony innych członków Klastra.

5. Niewyrażenie woli uczestniczenia w projekcie zgodnie z § 4.2 lub rezygnacja z uczestnictwa w projekcie zgodnie z § 4.4 nie może być uznane za naruszenie niniejszej umowy.

6. Realizacja projektów będzie mogła być finansowana ze środków własnych członków Klastra, funduszy europejskich oraz innych funduszy krajowych.

 

§ 8

Polityka finansowa Klastra

1. Politykę finansową Klastra prowadzi Koordynator.

2. Wszelkie przychody wynikające działalności Klastra stanowią przychody statutowe odpłatne Koordynatora.

3. Każdy Uczestnik Klastra w deklaracji uczestnictwa przyjmuje obowiązek współfinansowania działań Klastra w formie składek członkowskich, płatnych następująco:

     a) jednorazowo do 31 stycznia za dany rok

     b) w 2 ratach półrocznych – do 31 stycznia i do 31 lipca za dany rok

     c) w 4 ratach kwartalnych – do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca i do 31 października

4. Wysokość składek określa Koordynator Klastra osobno na każdy rok kalendarzowy.

5. Składka dotyczy danego roku kalendarzowego, niezależnie od daty miesięcznej przystąpienia przez Członka do Klastra.

6. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz w indywidualnych uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia czasowo lub bezterminowo Uczestnika z obowiązku opłaty składek członkowskich.

7. Decyzję w sprawie zwolnienia z opłaty składek podejmuje Koordynator.

8. Członkowie Klastra którzy na podstawie odrębnych umów z Koordynatorem świadczą usługi w zakresie działalności na rzecz Członków Klastra mogą uzyskać zwolnienie lub obniżenie z opłat składek na czas wykonywania umowy odrębnej.

9. Składki wpłacane i rozliczane są z wydzielonego konta bankowego prowadzonego przez Koordynatora.

10. Koordynator raz do roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Klastra sprawozdanie finansowo-rzeczowe z prowadzonych na rzecz Klastra działań.