Kodeks Etyczny Klastra

Preambuła

 

Kierując się zasadą prowadzenia wszelkiej działalności w sposób etyczny oraz mając na uwadze priorytety wynikające z tej postawy, wyrażające się poprzez pozytywną konkurencję, partnerskie współdziałanie w klastrze oraz kulturę przedsiębiorczości, ustanawiamy niniejszym Kodeks Etyczny Klastra Przedsiębiorców „Perspektywa Innowacji”, zwany dalej Kodeksem.

 

Postanowienia Kodeksu mają zastosowanie do działalności Członków Klastra, którzy akceptując Statut Klastra zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie w relacjach z innymi Członkami Klastra oraz w relacjach z osobami trzecimi. Stosując te normy, Członkowie Klastra zobowiązują się do tworzenia przyjaznej płaszczyzny współpracy, jednocześnie nadając nową wartość Klastrowi, a poprzez jego oddziaływanie – społecznemu odbiorowi podmiotów w nim współpracujących.

 

Zasady ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Kodeksu mają zastosowanie do osób i podmiotów współpracujących w Klastrze oraz do wykonywania obowiązków przez Koordynatora Klastra
 2. Klaster działa wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i wewnętrznego oraz zasadami etyki. Na mocy Kodeksu wyklucza się podejmowanie działań niezgodnych z prawem, na granicy legalności, działań nieetycznych lub działań naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne.
 3. Podstawową zasadą działalności Klastra jest zasada długofalowego, zrównoważonego rozwoju.
 4. Wszelkie informacje dotyczące działalności Klastra i jego kontrahentów są traktowane jako poufne i stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Klaster uznaje środowisko naturalne za dobro wspólne i kładzie szczególny nacisk na zgodność działań gospodarczych i biznesowych z wymogami ochrony środowiska naturalnego w ramach zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Zasady partnerskiej współpracy w Klastrze

 1. Członkowie Klastra budują relacje wzajemne w atmosferze szacunku, zrozumienia i życzliwości, przy zachowaniu zasad uczciwości, traktując wszystkich uczestników Klastra po partnersku.
 2. Członkowie Klastra unikają konfliktów i budowania własnej pozycji w Klastrze poprzez szkodzenie innym oraz dbają o to, by ich działania związane w jakikolwiek sposób z uczestnictwem w Klastrze były zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe.
 3. Członkowie Klastra w swoich działaniach dbają o dobre imię i renomę Klastra i nie podejmują działań, które mogą przynieść szkodę działalności Klastra lub jego Członków.
 4. Członkowie Klastra dbają o wizerunek Klastra a posługując się marką Klastra, dochowują szczególnej staranności, by ich działania miały charakter profesjonalny, uczciwy i rzetelny oraz starają się łączyć rzetelność usług z promocją Klastra i jego Członków.
 5. Członkowie Klastra nie mają uprawnienia do oficjalnego prezentowania stanowisk lub formalnego wypowiadania się w imieniu i na rzecz Klastra, chyba że otrzymają w tym zakresie stosowne upoważnienie od Koordynatora Klastra.

 

Zasady pozytywnej i uczciwej konkurencji

 1. Członkowie Klastra nie ujawniają i nie wykorzystują informacji pozyskanych w związku z uczestnictwem w Klastrze w sposób szkodzący komukolwiek.
 2. W przypadku spotkań członkowskich Klastra, które mają na celu realizację wspólnych działań lub projektów, uczestnicy spotkań mogą zastrzec pełną poufność informacji ujawnianych podczas spotkań, co powinno mieć formę pisemną.
 3. Członkowie Klastra nie uczestniczą w monopolach, kartelach, zmowach i ukrywaniu informacji, które powinny być jawne i powszechnie dostępne.
 4. Członkowie Klastra nie przekazują korzyści noszących znamiona korupcji i mogących mieć wpływ na podejmowane decyzje.
 5. Członkowie Klastra unikają sytuacji, w których interes osobisty byłby sprzeczny z interesem Klastra a w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, informują Koordynatora Klastra o jego zaistnieniu.

 

Kultura przedsiębiorczości

 1. Członkowie Klastra występują we własnym imieniu, nie stosują bezprawne cudzych znaków towarowych, firmowych i nazw produktów.
 2. W swoich działaniach Członkowie Klastra postępują zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i ogólnospołecznymi oraz zachowują tajemnicę handlową.
 3. W stosunkach z partnerami, podwykonawcami i pracownikami Członkowie Klastra stosują podejście podmiotowe, i nie wykorzystują relacji zależności i podległości do wymuszenia zachowań, jako niemających związku z realizacją celów biznesowych.
 4. Członkowie Klastra nie prowadzą negatywnej reklamy i nie budują fałszywego wyobrażenia o ich przedsiębiorstwie lub konkurencji.
 5. Członkowie Klastra starają się o stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług oraz dbają o rozwój pracowników stwarzając im warunki samorealizacji w ramach podejmowanych działań.